Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Nội quy làm việc bộ phận Quầy Bar
27/10/2009


Néi qui lµm viÖc bé phËn bar

 

 

 1. TuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ®· nªu trong Néi qui Lao ®éng cña Nhµ hµng 2.  Lu«n nªu cao tinh thÇn tù gi¸c, trung thùc, hÕt lßng v× c«ng viÖc, kh«ng bá vÞ trÝ trong giê lµm viÖc.

 

 1. TuyÖt ®èi chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh vÒ vÖ sinh c¸ nh©n vµ vÖ sinh trong c«ng viÖc: gi÷ vÖ sinh khu vùc lµm viÖc, lµm xong tíi ®©u lau dän tíi ®ã, lu«n röa tay tr­íc khi chuÈn bÞ ®å uèng vµ ®¶m b¶o c¸c dông cô pha chÕ ph¶i s¹ch, kh«ng sö dông c¸c lo¹i thùc phÈm «i thiu hoÆc kÐm chÊt l­îng, kh«ng b«i c¸c lo¹i dÇu giã, kh«ng d¸n cao trªn ®Çu, chÊp hµnh nghiªm néi qui vÒ ®ång phôc

 

 1. C¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp : lµm c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®å khi b¾t ®Çu ca lµm viÖc, ®¶m b¶o thêi gian, chÊt l­îng, sè l­îng ®å uèng khi xuÊt ra khái quÇy, thùc hiÖn ®óng c¸c c«ng thøc pha chÕ, c¸ch trang trÝ, kh«ng tù tiÖn thay ®æi c«ng thøc hoÆc c¸ch lµm nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña tr­ëng bé phËn. Thùc hµnh tiÕt kiÖm triÖt ®Ó trong c«ng viÖc, ¸p dông qui t¾c hµng nhËp tr­íc- dïng tr­íc

 

 1. Kh«ng l¹m dông chøc vô ®Ó sö dông thùc phÈm cña nhµ hµng d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo

 

 1. §èi víi kh¸ch hµng: lu«n cã th¸i ®é niÒm në, th©n thiÖn vµ lÞch sù , nghiªm cÊm c¸c hµnh vi xóc ph¹m tíi kh¸ch, nghiªm cÊm ®uæi kh¸ch khi ®Õn giê ®ãng cöa. Lu«n l¾ng nghe , tiÕp thu ý kiÕn vµ coi kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng, chu ®¸o víi kh¸ch tõ lóc hä b­íc vµo ®Õn khi hä ra khái cöa. Nghiªm cÊm c¸c h×nh thøc thu tiÒn cña kh¸ch mµ kh«ng cã ho¸ ®¬n hoÆc c¸c h×nh thøc gian lËn tµi chÝnh.

 

 1. Duy tr× c¸c thñ tôc ®ãng/ më quÇy bar

 

 1. §ãng gãp ý kiÕn mang tÝnh x©y dùng ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÓu qu¶ cao h¬n

 

 1. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi tµi s¶n cña nhµ hµng: Thùc hiÖn tèt c¸ch vËn hµnh m¸y mãc trong quÇy bar, cã ý thøc b¶o qu¶n c¸c vËn dông dông dïng trong c«ng viÖc .Ghi chÐp vµ b¸o c¸o nh÷ng ®å vì háng trong khu vùc bar

 

 1. Lªn kÕ ho¹ch gäi hµng cho ca lµm viÖc kÕ tiÕp theo sù ph©n c«ng cña tr­ëng bé phËn, nhËn hµng theo ®¬n ®Æt hµng, kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng, qui c¸ch tr­íc khi nhËn hµng.

 

 1. Hç trî tr­ëng bé phËn lµm c¸c c«ng viÖc kiÓm kª hµng th¸ng

 

 1. §äc kü néi qui vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, lu«n c¶nh gi¸c c¸c nguy c¬ ch¸y, n¾m ®­îc c¸c c¸ch xö lý khi cã ch¸y næ x¶y ra.
.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước